Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

introverted
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
introverted
introverted
2157 dbda 500
introverted
introverted
introverted
introverted

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
introverted
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viapensieve pensieve
introverted
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve

July 10 2015

introverted
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
introverted
0431 3e5b
introverted
6747 542c 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
8064 7476
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
3016 8d93
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
4801 2afb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
9961 a118 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
2493 6c8e
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
2480 c3c4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
2452 ceec
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl